NX CAD

NX CAD包含強大的2D設計、配置、製圖、註解與文件製作功能。透過專為2D與2D/3D混合式工作流程最佳化的高生產力工具,您可以最高效率建立2D配置與工程圖面。有了NX,您可以在CAD模型中完整記錄含3D註解的設計內容,重複利用圖面、驗證、製造與其他應用中的產品和製造資訊。

★可點選查看模組功能說明,詳細模組請洽建強科技業務部        ◎為選配

C A D

模組功能內容

基礎設計

進階設計

工業設計

模具設計

連續模設計

模型製作

實體/特徵建模

基本曲面建模

裝配設計

進階裝配建模

 

 

鈑金設計

用戶自定義特徵

 

進階曲面建模

 

 

出圖

2D繪圖標註

幾何公差、3D注釋

 

 

 

應力及振動分析

著色渲染

 

 

 

工業造型曲面

 

 

 

 

創意塑型

 

 

 

 

模具精靈

 

 

 

 

塑模零件驗證

連續沖壓模精靈

 

 

 

 

一步可成形性分析